Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

 

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ichtio.pl prowadzony jest przez firmę Kodama Kinga Smyk, ul. Jaworowa 82, 61-443 Poznań, NIP 9721112685, REGON 302387933

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Właściciel –  Kodama Kinga Smyk, ul. Jaworowa 82, 61-443 Poznań, NIP 9721112685, REGON 302387933 

b. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ichtio.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu. 

c. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.

d. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e. Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

f. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.

g. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

h. Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, ich cechy, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,

c. konto poczty e-mail.

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonanie czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.

2. Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje produkty do „Koszyka”, wybiera odpowiednią pojemność - gdy jest to wymagane. Po dodaniu produktu istnieje możliwość kontynuowania zakupów (dodawanie kolejnych produktów do „Koszyka”) albo finalizacji zakupów po wybraniu opcji „Do kasy” – znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu opcji „Do kasy” Klient ma możliwość przejrzeć dodane do  produkty, skalkulować koszt zamówienia, usunąć produkty, których ostatecznie nie chce zamówić, kontynuować zakupy oraz sfinalizować je poprzez kliknięcie na opcję „Kontynuuj” i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami (wybór).

3. Po wyborze opcji „Do kasy” Klient może sfinalizować zamówienie wybierając odpowiednie opcje: sposób wysyłki, rodzaj płatności. O ile Klient nie jest zalogowany, musi podać wszystkie niezbędne Dane Kupującego, wypełniając stosowny formularz. 

4. Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych do systemu, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.

5. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu.

6. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

· jakie produkty zamówił,

· adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty).

· sposób płatności

· jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do Klienta zwrotnego potwierdzenia jego złożenia e-mailem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są dostępne, co oznacza, że znajdują się one aktualnie w magazynie Sklepu i mogą być kupowane przez Klientów. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep ( awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry , Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 2 dni roboczych.

8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w zależności od statusu dostępności produktu po otrzymaniu płatności lub w przypadku płatności „za pobraniem” po otrzymaniu zamówienia. O wysyłce zamówienia Sklep informuje Klienta e-mailem.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.

11. Przesyłki mogą być dostarczane na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

12.W przypadku zamówień spoza terenu Polski warunki płatności oraz sposób realizacji wysyłki są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

Dział III. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wysłania tj. przekazania kurierowi . Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1 możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr 731 146 132 lub po przesłaniu stosownego maila na adres: kinga@ichtio.pll

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

Dział IV. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient do łącznej wartości zamówienia 99,00zł. 

2. Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Dział V. Forma płatności za zamówienia

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

· osobiście, gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”, 

· W formie przelewu na rachunek złotowy

2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
3. W przypadku wybrania sposobu płatności "Za pobraniem" za zamówienie o wartości powyżej 1500zł Sklep ma prawo ubiegać się o wpłatę 30% wartości tego zamówienia przelewem, przed podjęciem się realizacji. 

4. Przy płatności przez Przelewy 24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dział VI. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem, że zawiadomi sklep o swojej reklamacji w formie pisemnej (na adres Sklepu) lub mailowej na adres e-mail: kinga@ichtio.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady produktu oraz dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: Kodama Kinga Smyk, ul. Jaworowa 82, 61-443 Poznań. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient, chyba że co innego wynika z ustaleń ze Sklepem.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone do Sklepu najpóźniej w terminie 5 dni od daty odbioru produktów. W miarę możliwości Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) powinna zachować wszystkie dowody wskazujące na uszkodzenie przesyłki np. porwany czy zgnieciony karton etc. Reklamacja, o której tu mowa powinna spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu..

8. Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki), o czym informuje Sklep na piśmie lub poprzez przesłanie maila wysłanego na adres e-mail : kinga@ichtio.pl. Produkt, z którego Klient rezygnuje musi być zwrócony w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura). 

9. W związku z odstąpieniem od umowy w trybie przewidzianym w punkcie poprzedzającym sklep zwróci pieniądze za produkt oraz koszty przesyłki, (Jeżeli były takie doliczone do produktu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, natomiast wartość kosztów odesłania produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.

10. Prawo zwrotu przysługuje wszystkim Klientom Sklepu.

11. Sklep przyjmuje zwroty produktów, przy czym Klienci przesyłają zwroty na swój koszt.

12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 7, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany przez Klienta tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Dział VII. Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.

2. Klient może reklamować wady dostarczonego produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

3. Gwarancją są objęte wady ujawnione podczas prawidłowego użytkowania produktu. 

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia dokonane z winy użytkownika, jak również zmiany wynikające z samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

Dział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Kodama Kinga Smyk, ul. Jaworowa 82, 61-443 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

· w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

· w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu (na co Klient wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),

· w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

· w związku z rejestracją Konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez odznaczenie specjalnego checkboxa),

· w związku z korespondencją mailową,

· dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: kinga@ichtio.pl, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

3. Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego. 

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Dział IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

5. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.

6. Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

7. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

8. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2013 roku.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego konta (samodzielnie) lub za pośrednictwem Właściciela Serwisu (prośba usunięcia konta wysłana na następujący adres mailowy Sklepu: kinga@ichtio.pl).


 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl